top of page

DISCUSSIE ONDERWERPEN

BEWUSTZIJN

1. wat:            
= onze simulatie van de realiteit nl:                           
> in de neuronen worden per tijdseenheid en per zintuig onafhankelijk van elkaar, prikkels geregistreerd             
> perceptie ontstaat bij samenstelling/synergie van deze zintuigelijke waarnemingen             
> het besef van deze nieuwe realiteit is bewustzijn            

2. noodzaak:        
= puur evolutionaire noodzaak om het brein (ééncellig > reptiel > zoogdier > mens) te laten focussen  & niet-relevante info terzijde te leggen

3. niveau’s:         
> Passieve toestand = slaap             
> Actieve toestand = betrokken zijn bij je activiteiten             
> Zelfbewustzijn = ontdekken wie je bent (gedrag, drijfveren) door meditatie             
> Objectief bewustzijn = verlicht = je ervaart niet enkel jezelf maar ook  de wereld zoals deze werkelijk is nl alles is met elkaar verbonden

4. Vragen:        
> is BW gebonden aan organische, biologische of artificiële levensvormen             
> bestaat  een collectief bewustzijn ?             
> alles is energie > trillingsenergie op elementair deeltjes niveau creert materie (snelheid daalt door Higgs veld, dichtheid stijgt) dwz
> creeert de gedachte/geest de materie dwz is ons universum gecreerd door bewustzijn ?             
> is alles met elkaar verbonden (geest / materie / zelfde oorsprong)             
> heeft zinvol toeval (synchroniciteit) te maken met het collectief bewustzijn


 

LEVEN

1. Wat:            
= negatieve entropy (= maat voor chaos)          

2. Doel:
- leven zorgt voor balans in het universum (+ en – entropy) > 2de wet thermodynamica stelt dat de entropy stijgt in een gesloten circuit
- oneindigheid ontneemt zin
- leven geeft (energie) zin    
- universum is uit zichzelf onstaan circuit:  niets > energie > doelloze elementaire deeltjes > materie > leven > bewustzijn 
- multiversum bevat alle mogelijkheden van onszelf, onze persoonlijke doelstellingen of zingevingen             

3. Energie           

-  we kennen de karakteristieken, wiskundige eigenschappen, effecten, kunnen het bundelen , splitsen, verschijningsvormen, voorspellingen doen …        
- maar weten niet wat energie is (samenstelling, oorzaak)           

- wetenschap bestudeerd fysische feiten, maar wereld is gebaseerd op spirituele realiteit, alsdus geeft de wetenschap slechts een gedeeltelijk antwoord

4. Parallellen:
Ankh = vibrational frequency device = 3 vuldigheid (Isis, Osiris,seth) / (Anu, enlil, enki)  / (vader zoon, hhgeest) / annunaki (reuzen), elohim (goden), nephilim (engelen)
wiskunde = kristalisatie van de logica

fysica = logica toegepast op de wereld

5. Nimerologie
heilige geometry = 3 6 9
singulariteit > wanneer je een cirkel deelt krijg je hoeken, som van deze hoeken leidt steeds tot 9 vb 360, 180, 90, 45, 22,5
vacuum > wanneer je veelhoek in een cirkel tekent, dan is som van de veelhoeken ook steeds 9
er zijn 3 onderdrukkers van mensheid = slavernij, goud, gevleugelds slang
5 hoek = goddelijk6 hoek = reele wereld
 

LEVENSVRAGEN @ PA  - nog indelen  volgens rubrieke cfr hoger

wat is jouw zingeving
heb je leefregels
wie wil jij worden, wat waren jouw dromen, verlangen, passie

is er een doelgerichtheid/ finaliteit: niets > iets > materie > leven > mens >

is de wereld écht of perceptie (zintuigelijke waarneming cfr Plato)

indien heelal oneindig is, dan bestaat multiversum & is alles mogelijk

geluk:Ligt het geluk buiten onszelf, de weg naar en het realiseren van doelen  Ligt het geluk binnen onszelf, waar verlangen tot rust komt, in het hier en nu

religie > = menselijke creatie om samenleving te ordenen/beheersen & antwoorden te geven op menselijk verlangens/angsten (waarom, wat, wanneer)
> waarom beoordelen de meeste godsdiensten onafhankelijk van elkaar mensen op basis van hun moraliteit
> wat maakt het  menselijk brein zo vatbaar om verklaringen die buiten ons liggen zonder bewijsvoering voor waar aan te nemen?
> ik ben agnost omdat je niks mag uitsluiten / geloven zonder aanwezige bewijsvoeringzingeving:> heeft leven een doel: leven staat wanorde en entropy tegen             > CREATE

- bewustzijn:
> wat is bewustzijn en welke vormen kan dit aannemen
> is dit enkel voor organische levensvormen (kunnen wij leven in een simulatie van een meer ontwikkelde levensvorm (organisch of artificiëel) en dus eindig
> wat is het zelf: perceptie, bewustzijn, subjectief
> wie ben ik- realiteit:
> waarom is er iets ipv niets (niets = onstabiel)> bestaat objectieve realiteit > perceptie ontstaat toch door zintuiglijke waarneming> tijd loopt in 1 richting: in een oneindig en gesloten universum wij evolueren van lage naar hoge entropy> universum is een uit zichzelf ontstaan circuit
- bestaat vrije wil > neen, daar ze steeds een gevolg is van eerder beslissingen (biologisch of geestelijk = onze brein heeft reeds beslist 400 ms voor ons bewust worden van de beslissing)

- numerologie:    > 9 is zowel singulariteit (nl opdeling cirkel) als vacuum (nl geometrische figuur in cirkel)

ZINGEVING

Tijd nemen (Leo Feijen) / CPT - dec 2015
Nu is de tijd (Leo Feijen) / Zomergem – mei 2016
Wijze mannen (Susan Smit / Les Arcs – maart 2016


A. Tijd nemen is:

> ontmoeten : openstaan, niks willen invullen voor de ander, laten openbloeien, vertrouwen geven

> contact met de natuur
op het water voel ik de adem van het leven, geniet ik van de ruigheid van de natuur, ervaar ik de heiligheid van de elementen, hier kan ik mijn ziel weer schoonmaken om mijn plaats in de schepping weer te kennen, hier vergeet ik de tijd heel even

Schoonheid is de belofte van geluk 
Arthur Stendhal

B. Wat is je opdracht als mens:A. je moet strijden voor wat je dierbaar is
bewandel deze weg en blijf zoeken

- aanvaard je hartstochten en geniet er intens van
- toon durf en wees volhardend
- leer jezelf iets
- hou geen schijn op, wees niet bang te falen
- kies je eigen weg
- hou eenzaamheid en afhankelijkheid in evenwicht
- weet dat je zonder liefde niets bent

B. Ken jezelf = pel de lagen af (cultuur, ego, overtuiging, trots, …) en zoek je passie/doel en jaag dit vervolgens na

C. Wees een onafhankelijk denker (= denk ik als mezelf, ben ik authentiek), blijf vragen stellen en blijf verwonderd

D. Wij zijn één energievorm die gerecycleerd is
> Er is geen ik, enkel wij, wij zijn iedereen,  iedereen maakt deel uit van de levensvonk
> je fysieke lichaam is gerecycleerde aarde en water, je adem grecycleerde lucht, je emoties gerecycleerde energie, je gedachte gerecycleerde informatie, je persoonlijkheid gerecycleerde relaties 
> je kan dus het goddelijke in elke waarneming ontdekken “ik ben dat ik ben”, wij zijn de samenhangende delen van een eenheid

Ik ben geïnteresseerd in de aard der dingen en de betekenis van het leven op aarde
De mens is medeschepper van de werkelijkheid doordat we voortdurend kiezen


> bewaar een dynamisch evenwicht tussen uitersten:
introspectie – openstellen voor de wereld
verdriet – geluk
harmonie – strijd
denken – handelen

> Geef het leven door
Opdracht van hedendaagse vader = begeleidt je kinderen, wees aanwezig.

> Wees vrij van verlangen, zo ontstaat levensvreugde:
- verwondering  = geheim van eeuwig jong blijven
- focus = leg je ziel in wat je doet = geestdrift = Wat wij zijn is het resultaat van onze gedachten. Richt je op je doel/intentie en je wordt succesvol
- hier en nu = besef je sterfelijkheid, het maakt je leven urgent. Je moet het nu doen.
 - geniet van schoonheid = een uitbarsting van levenslust omdat het leven eindig en veranderlijk is.
Voor het ervaren van schoonheid en geluk is een besef van tijdelijkheid noodzakelijk.
- vertrouw = geluk is waar vertrouwen heerst

vb werk > middel om mens te kunnen zijn
vb stress = als je hier bent en daar wil zijn = ontstaat  door onvervuld verlangen

- twijfel  > de weerstand tegen twijfel komt voort uit de angst voor chaos.
Er zijn 2 soorten mensen:
- zij die chaos vertrouwen > ontwricht, verandering
- zij die orde vertrouwen > bestendigd, overzicht

De orde is echter maar schijn want alles veranderd voortdurend. Het leven kenmerkt zich door beweeglijkheid tussen uitersten. Er bestaat enkel een dynamisch evenwicht. We moeten leren leven met onzekerheid en twijfel.

- Weg naar geluk
= bereid zijn tot leren (opnemen, openstaan en verdiepen) en iets betekenen voor anderen . Geluk is het bijproduct wanneer je bereid bent je te verwonderen
= Een goed mens = iemand die geestdriftig leeft en daarmee betekenis heeft voor anderen.


> ga het avontuur aan = reis, blijf een kind en blijf een beetje verwonderd
geluk overkomt mij wanneer ik iets zeldzaams in de natuur vindt, dat doet mij reizen. Ik verdwaal graag, het leven is rijker en spannender als je het onverwachte, het ongerijmde met open armen verwelkomt. ( Redmond O’Hanlon)

In je mancave (fetisjroom, rariteitenkabinet) bewaar je dingen die je hart sneller doen kloppen, die je inspireren, die je terugbrengen naar magische momenten
moed = handelen ondanks je angst

> Verzoen je met jezelf
1. maak tijd om niks te doen, te zijn in het hier en nu  dmv  stilte > zijn > zelfkennis > zelfontplooing
vb ervaar de weldaad van eenzaamheid als weg die leidt naar diep geluk > Compostella
vb lig, luister en kijk naar de wolken, voel de wind, ruik … voel de schepping
vb wordt één met je ademhaling
vb tijd nemen heeft alles met discipline en structuur te maken

2. verinnerlijking = contemplatie = introspectie
Yoga = je wordt sterker van binnen en soepeler van buiten

Aanwezig zijn in het moment =
volledig bewust zijn van van wat er gebeurt en de sensatie van al je zintuigen registeren. Dit resulteert in verbondenheid, voldoening en innerlijke rust.

1. Observeer jezelf
2. Kom in contact met je diepere ik
3. Mediteer = heeft te maken met zijn en niet met doen > wees aanwezig door bewust adem te halen
4. Laat gedachten opkomen en wegdrijven

 

3. Aanvaard je identiteit = ik ben die ik ben = Je doet iemand na, dat lukt niet. Dat ben jij ! (Picasso)


a. In onze cultuur wordt je zwakker van binnen en sterker van buiten:  je ego wil geliefd zijn
- binnenkant: jezelf zijn = wie ben je als je jouw functie naast je neer legt = vader, vriend, …???
- buitenkant: nu draait alles om ons EGO, persoonlijke ervaringen, zoektocht, wie/wat je bent in de maatschappij

b. Wordt wie je was (voordat je ego werd opgebouwd) dmv zelfonderzoek
Blijf trouw aan jezelf, dit geeft je
- blijvende vreugde
- innerlijke vrede
- ruimte om van jezelf te houden = basis om van anderen te houden

c. Hart = centrum van het lichaam = zetel van de ziel
Mannen leven te weinig uit het hart, te veel uit het hoofd.
Is het hart ziek dan verhardt de man, hij verliest de band met de wereld en de mensen om zich heen. Hij verschanst zich achter de muren van zijn bolwerk.
+ actie = macht in dienst van het hart
- actie = macht in dienst van het ego

Emoties = de motor achter alle beweging
> door een emotie ben je uit evenwicht, je neemt actie waardoor je de balans kan herstellen
> emoties willen niet besproken worden, wel beleefd
> pas nadat je een emotie hebt toegelaten/doorvoeld, kan je ervan leren, waarna ze vanzelf wegebben

Onaangename emoties kunnen een onderliggende kwaliteit naar boven brengen:
- boosheid > stuurkracht
- angst > alertheid
- twijfel > weloverwogenheid
- miskenning > kans op ontplooien
- jaloezie > vertelt wat je het liefste in je leven wenst
- wraakgevoelens > geven kans op eerherstel
- egoisme  > aandacht op je te vestigen

Emoties onderdrukken brengt de mens in conflict met zichzelf en dus ook de ander

Sluit vriendschap met je gevreesde emoties, dit leidt tot inzicht, bevrijding en verandering.

Sommigen zien/gebruiken liefde als een mengeling van eigenbelang, genegenheid, comfort, bevestiging, gezelschap, ijdelheid. Zij noemen het liefde maar ze hebben je klem gezet.

Empathie is de sleutel voor liefhebben.
Ware liefde bestaat wanneer je werkelijk en onbaatzuchtig interesse hebt in de ander.

c. Man uit zich in archetype van:
- wildeman = passie = oerkracht
- koning = compassie = wijsheid

Een evenwichtig man luistert naar de passie en compassie van zijn hart > positieve energie:
- aanhankelijkheid wordt liefde
- overmoed wordt daadkracht
- agressie wordt assertiviteit

d. Accepteer het leven met zijn mooie en moeilijke kanten. Dit is de kiem voor vergeving = begint met het begrijpen = met mededogen naar de ander kijken

Alles in dit universum is alles energie zelfs gedachten, dus alles is met elkaar verbonden en oefent invloed op elkaar uit
-Religie/spiritualiteit gaat over wat je denkt dat de bedoeling van het leven is en hoe je het leven interpreteert. Spiritualiteit is de verinnerlijking van religie, het eigen maken van mystieke gevoelens.

-Wetenschap wil de verschijningsvormen van het leven in kaart brengen en doorgronden


e. als we doen identificeren we ons met ons doen, en vervreemden we van onszelf.
 Niks doen is belangrijk dan is je diepste identiteit je zijn, want je bent wat je bent
mancave = lege ruimte om niks te doen, niks te hoeven, enkel maar te zijn
> thuis = waar kwetsbaarheid en openheid een kans krijgen
> een mens moet kiezen, de belangrijkste  keuze is deze van het hart
> vertrouwen = jezelf relativeren = beseffen dat het niet erg te vallen is


> Wees je bewust van de elementen:
- lucht = element van inspiratie en denkvermogen
- vuur = element van passie en transformatie
- water = element van emoties
- aarde = element van daadkracht en manifestatie
- geest = element van het ongrijpbare maar toch aanwezige

bottom of page