top of page

KEN JEZELF - ONDERZOEK

ONDERWERPEN

ik ben zoekend
zingeving
worden wie je bent

IK BEN ZOEKEND  
   
 
- wie ben ik
- wat is een zinvol leven voor mij > vogels vliegen, vissen zwemmen, mensen creëren (wat doe ik)   
- waarom doe ik wat ik doe en niet wat ik wens (angsten, comfortzone, zelfbeeld/ego)
- bestaat er een groter geheel
- maak ik deel uit van een een groter geheel
- is mijn vraagstelling uniek
- waarom zijn maken antwoorden geen deel uit van het onderwijscurriculum
- zijn deze vragen gerelateerd aan de behoeftenpiramide en komen deze voort wanneer zelfontplooiing aan de orde is       

WAAROM ZOEK IK
> ik wil zin en richting in mijn leven inbouwen:

- ik wil mijn leven leven, niet dat van een ander
- ik wil kennis krijgen van mijn eigen kwaliteiten (een betere zelfinschtting levert zelfvertrouwen op om je comfortzone te verlaten)
- meer leven in je dagen (wegraken uit comfortabele passiviteit)             
- ik wil relevant zijn (iets betekenen voor jezelf/anderen ipv kennis /vaardigheden verzamelen ?)        
- the proper function of man is to live, not exist, i shall use my time
- ik wil groeien en mezelf ontplooien

ZINGEVING

Wil de mens betekenis geven aan het leven omdat het anders zo zinloos aanvoelt.

Opdracht
> A. je moet strijden voor wat je dierbaar isbewandel deze weg en blijf zoeken
- aanvaard je hartstochten en geniet er intens van
- toon durf en wees volhardend- leer jezelf iets
- hou geen schijn op, wees niet bang te falen
- kies je eigen weg- hou eenzaamheid en afhankelijkheid in evenwicht
- weet dat je zonder liefde niets bent

B. Ken jezelf = pel de lagen af (cultuur, ego, overtuiging, trots, …) en zoek je passie/doel en jaag dit vervolgens na

C. Wees een onafhankelijk denker (= denk ik als mezelf, ben ik authentiek), blijf vragen stellen en blijf verwonderd

D. Wij zijn één energievorm die gerecycleerd is
> Er is geen ik, enkel wij, wij zijn iedereen,  iedereen maakt deel uit van de levensvonk
> je fysieke lichaam is gerecycleerde aarde en water, je adem grecycleerde lucht, je emoties gerecycleerde energie, je gedachte gerecycleerde informatie, je persoonlijkheid gerecycleerde relaties 
> je kan dus het goddelijke in elke waarneming ontdekken “ik ben dat ik ben”, wij zijn de samenhangende delen van een eenheidWORDEN WIE JE BENT

je vervulling ligt in het zijn, niet in het hebben (= voedt EGO), realiseer je dromen

STAP 1 KEN JEZELF 

a. wie ben ik:

persoonlijkheid

1. Emotionele stabiliteit
Je kan over het algemeen goed met druk, frustratie, stress en tegenslag omgaan. Dit belet evenwel niet dat je misschien wat nerveus bent voor belangrijke gebeurtenissen. Toch beïnvloedt dit je prestatie in vele gevallen niet. Je laat geregeld uw emoties zien, zonder dat deze echter de bovenhand nemen.
2. Extraversie
Je neemt geregeld het initiatief in groep, maar laat dit ook geregeld aan anderen over. Je hebt geen probleem op de voorgrond te treden en het voortouw te nemen. Toch voel je dan niet de behoefte je standpunt door te drukken en anderen voor je kar te spannen. Soms verkies je op de achtergrond te blijven, wat in bepaalde situatie zeker gewaardeerd wordt.
3. Openheid
Vanuit je nieuwsgierige houding en ruim interesseveld zie je diverse mogelijkheden en opportuniteiten. Je introduceert originele en vernieuwende ideeën die wellicht zullen resulteren in het initiëren van veranderingen en het verbeteren van de uitvoering van taken. Je ideeën vinden vooral hun basis in abstracte en theoretische concepten.
4. Altruïsme
Je kenmerkt je door een vrij gelimiteerd sociaal leven. Dit is echter niet van groot belang voor jou. Je bent eerder gesloten en hebt weinig vertrouwen in anderen. Bijgevolg maak je je vooral zorgen over jezelf en verkies je helemaal onafhankelijk te zijn.
5. Consciëntieusheid
Je bekijkt de zaken betrekkelijk realistisch en nuchter, hoewel het eveneens gebeurt dat je het buikgevoel laat meespreken. Normaliter plan je de diverse taken op voorhand. Toch ben je bereid om ook van deze planning af te wijken indien de situatie daarom vraagt. Misschien kan je er dan best wel op letten dat je geen details vergeet of vervalt in onvolledigheid. Maar over het algemeen werk je vrij nauwkeurig en zorgvuldig.

functioneren

1. Autonoom > autonomie - vrijheid - vertrouwen
Zoeken in hun job een omgeving die hen vrij laat in het kiezen van de wegen die tot een bepaald eindresultaat moetenleiden. Willen vooral dingen doen op hun manier, in hun eigen ritme en volgens hun eigen standaarden of normen. Hebben moeite om zich te ‘moeten plooien’ naar andermans regels, normen, procedures. Geven de voorkeur aan een job die een hoge mate van autonomie toelaat. Worden onder andere vaak aangetroffen in vrije beroepen of in het onderwijs. Binnen organisaties worden ze eerder aangetroffen in afdelingen zoals R&D, aan het hoofd van geografisch gedecentraliseerde kantoren of in functies met een hoge en vrij zeldzame graad van professionalisme. Voelen zich best in een cultuur die sterk resultaatsgeoriënteerd is en vertrouwen schenkt en hen tegelijkertijd gerust laat wat de concrete uitvoering betreft.

2. Technische en functionele Competentie > specialisatie - diepgang – expertise
Nadruk ligt op het gebruik van talent en expertise. Vinden voldoening in het uitdiepen van de kennis en kunde in een bepaald expertise domein (kan ook een diepgaande kennis zijn van een welbepaalde bedrijfssector). Kunnen leidinggevende worden van een groep experten in het betreffende domein, maar de nadruk ligt dan niet zozeer op het managen op zich maar op het aansturen van een functie binnen een groter geheel. De werkinhoud moet uitdagend zijn en toelaten om kennis en kunde te verdiepen. Ze willen grote autonomie bij het realiseren van hun objectieven zodat ze maximaal hun talent en ervaring kunnen aanspreken. Hechten belang aan een leercultuur. Hebben moeite met oppervlakkige stellingnamen die niet gefundeerd zijn en met een weinig kritische kijk op dingen.

3. Pure Uitdaging > uitdaging - risico - zich meten met - zich zelf testen
Houden van uitdaging en risico’s. Van zodra gezegd wordt dat iets schier onmogelijk is, zijn ze geïnteresseerd om te bewijzen dat zij het kunnen. Hebben de kick nodig van de angst die gepaard gaat met het risico. Houden niet van opdrachten met een gemiddelde kans van slagen. Willen het gevoel hebben dat niet velen hen dit na kunnen doen. Vaak zit er een element in van competitie (in de markt of met zichzelf). De uitdaging kan in verschillende domeinen zitten en is niet gebaseerd op een vorm van expertise. Variëteit als een extra vorm van uitdaging wordt gewaardeerd. Hebben een sterke mate van zelf motivatie.

3. Zekerheid > stabiliteit - betrouwbaarheid - loyaliteit
Hebben nood om hun loopbaan zodanig te organiseren dat een gevoel van veiligheid en voorspelbaarheid primeert. Hechten belang aan een betrouwbaar imago van de werkgever. Worden aangetrokken door jobs die een voorspelbare en gelijkmatige prestatie vooropstellen. Houden niet van verrassingen of piekperiodes qua werkbelasting. De context van het werk is vaak belangrijker dan de werkinhoud. Zoeken in hun job stabiliteit die hen toelaat hun levenswijze en levensstandaard hierop in te richten. Werken graag met mensen die loyaal en voorspelbaar zijn evenals consistent in het toepassen en aanvaarden van vastgelegde regels en procedures. Hebben moeite met onverwachte gebeurtenissen, risico’s, verandering.

4. Gebalanceerd > evenwicht - integratie - flexibiliteit
Vinden een loopbaan op zich minder belangrijk maar hechten daarentegen veel belang aan het integreren van activiteiten uit de diverse levensdomeinen (werk, familie en vrienden, hobby’s, spirituele…). Zij verwachten een tolerante cultuur waarin men gestimuleerd wordt om dingen vanuit verschillende standpunten te bekijken in plaats van te oordelen. Kunnen heel veel extra werk verzetten indien rekening gehouden wordt met de specifieke context waarvoor oplossingen gezocht moeten worden. Werken graag met mensen die respect hebben voor de complexiteit van het uitoefenen van een veelheid van rollen waarbij geen duidelijke hiërarchie in de rollen aangehouden wordt. Hebben moeite met een omgeving die geen grenzen kan of wil trekken.

5. Ondernemende Creativiteit > ondernemerschap - creativiteit – initiatief
Hebben de nood om iets te laten uitgroeien tot een aparte onderneming: ontwikkeling van nieuwe producten of diensten, financiële constructies, overname van bedrijven… Erin slagen het betreffende initiatief winstgevend te maken is dan een criterium voor succes. Het succes van de zaak moet toegeschreven kunnen worden aan de specifieke bijdragen en inspanningen van de ondernemer. Dromen van “de eigen zaak”. Zijn vaak rusteloos, verliezen interesse in iets dat begint te draaien en zoeken nieuwe uitdagingen (overnames, verkoop van business en opstart van iets nieuws). Hebben moeite met gedoseerde inspanningen of gedrag dat onvoldoende de organisatiewaarden reflecteert.

werkomgeving

1. Een klantgerichte job is het meest geschikt voor je
Een klantgerichte job kenmerkt zich vooral door de vele contacten met klanten. Als je kiest voor deze job, dan sta je graag ten dienste van anderen en vind je het vanzelfsprekend om de klant steeds bovenaan te stellen. Je hebt er plezier in om klanten te ondersteunen en verder te helpen. Je voert ook graag zelfstandig taken en opdrachten uit om de klant de beste oplossing te bieden.

2. Een inspecterende job sluit ook bij je aan
Als je een inspecterende job uitoefent, dan werk je vaak alleen en zelfstandig aan een dossier of taak. In een deze job heb je toezichthoudende en controlerende taken. Je analyseert, onderzoekt en inspecteert situaties en je hebt bevoegdheid om beslissingen te nemen. Je werkt niet echt in teamverband, maar eerder autonoom. Je staat wel ten dienste van klanten en je hebt contact met hen.

3. Een leidinggevende job sluit ook bij je aan
In een leidinggevende job is het voornamelijk je opdracht om medewerkers te begeleiden en hen instructies te geven om hun job zo goed mogelijk uit te voeren. Als je kiest voor deze job, vind je het uitdagend en prettig om een team van mensen aan te sturen. Je werkt zelfstandig en neemt zelf beslissingen, ook in moeilijke situaties. In een leidinggevende job is het belangrijk om ook een zekere invloed op anderen te kunnen uitoefenen. Verder bouw je strategische relaties uit om jouw doelen en die van de organisatie te kunnen realiseren.

b. talenten

kwaliteiten:
daadkracht: enthousiast, praktisch/oplossingsgericht, denken/durven/doen
standvastig: loyaal, berust op eigen kompas
creatief: mooimaker, creatief
zelfstandig: gestructureerd, zelfredzaam

aandachtspunten:
focus
gewoontebeest/comfortzone
zwart/wit
intimiderend

c. interesse: heb ik een mijn obsessief verlangen / oikido / wat geeft mij energie, los van mijn  ego ? wat verlangt mijn ware "ik"

zintuigen prikkelen, sport, reizen, avontuur, outdoor, mooimaken, succes/grensverleggend, vrijheid, ontdekken, deel van een succesverhaal zijn, denken/durven/doen, avontuur, afwisseling, sport, mooi maken, mystiek, wereld zien, doelen realiseren, vaste stek, plannen, zelfkennis mijn angsten: comfortzone verlaten vb huis, relatie, werk,mijn dromen: vaste stek, selfsupporting, 360°

d. obstakels: wat houdt mij tegen om je passie te realiseren
ik ontbreek zelfkennis (kwaliteiten en gebreken)
ik heb geen zicht op mijn passie (obsessief verlangen / oikido)
ik heb geen plan/levensdoel

STAP 2 - WAT IS MIJN BIJDRAGE @ DE WERELD

- wat is waardevol voor mezelf & wat wil ik nalaten / toevoegen @ anderen (vb mensen verbinden, zorg, goed gevoel geven, ...)- heb compassie = neem deel & draag bij aan de maatschappij ipv steeds te willen verbeteren
- overstijg je ego & kom in contact met de energie die de schepping mogelijk maak (meditatie, stilte & contact met TAO (= )

MEDITATIE
Aanwezig zijn in het moment =volledig bewust zijn van van wat er gebeurt en de sensatie van al je zintuigen registeren.
Dit resulteert in verbondenheid, voldoening en innerlijke rust.

1. Observeer jezelf
2. Kom in contact met je diepere ik
3. Mediteer = heeft te maken met zijn en niet met doen > wees aanwezig door bewust adem te halen
4. Laat gedachten opkomen en wegdrijven
Wees je bewust dat je EGO een illusie is (die gevoed wordt door bezit, kennis, emotie, ervaringen).
Werp het EGO af en geef je over aan het nu en aanvaard.
FOCUS = Wat wij zijn is het resultaat van onze gedachten. Richt je op je doel/intentie en je wordt succesvol
TAO = in harmonie zijn met de bron en luisteren naar je innerlijke natuur die ermee in contact staat

Wees als de zee, nederig, zacht, flexibel en heb het vermogen te veranderen. Zie jezelf niet als superieur.


STAP 3 - ZELFREALISATIE
mijn zingeving = kruispunt tussen mijn talenten en wat mij interesseert = vertrouw, laat los, wees bewust & groei =  bouw je eigen werkelijkheid met je passie / intuitie / dromen / inspiratie     

 focus, passie, doorzetting
> focus: laat je niet afleiden door angst of verleiding
> passie: jaag je dromen na
> doorzetting: waar je energie insteekt beweegt wat

STAP 4 - HET RESULTAAT IS MIJN LEVENSHOUDING
> make it happen: aanvaard complimenten, verzorg je houding, denk in “ik kan het nog niet”, durf & probeer, de keuzes van vandaag bepalen de toekomst van morgen
> als je denkt dat je het kan, is dat kans groot dat het lukt (als mensen je zien als een winnaar dan ben je een winnaar)
> wees als de zee (nederig, zacht, flexibel)> durf nieuwe wegen in te slaan, avonturier> focus (leidt tot intenser leven),> zoek balans tussen strijden & reflectie> wat is belangrijk in je leven ?basisbehoeften dekken, mooi maken, projecten realiseren, focus (= in het moment zijn) & intens leven (= zintuigen)

> Verzoen je met jezelf
1. maak tijd om niks te doen, te zijn in het hier en nu  dmv  stilte > zijn > zelfkennis > zelfontplooing
vb ervaar de weldaad van eenzaamheid als weg die leidt naar diep geluk > Compostella
vb lig, luister en kijk naar de wolken, voel de wind, ruik … voel de schepping
vb wordt één met je ademhaling
vb tijd nemen heeft alles met discipline en structuur te maken

2. verinnerlijking = contemplatie = introspectie
Yoga = je wordt sterker van binnen en soepeler van buiten

Aanwezig zijn in het moment =
volledig bewust zijn van van wat er gebeurt en de sensatie van al je zintuigen registeren. Dit resulteert in verbondenheid, voldoening en innerlijke rust.

1. Observeer jezelf
2. Kom in contact met je diepere ik
3. Mediteer = heeft te maken met zijn en niet met doen > wees aanwezig door bewust adem te halen
4. Laat gedachten opkomen en wegdrijven

 

3. Aanvaard je identiteit = ik ben die ik ben = Je doet iemand na, dat lukt niet. Dat ben jij ! (Picasso)


a. In onze cultuur wordt je zwakker van binnen en sterker van buiten:  je ego wil geliefd zijn
- binnenkant: jezelf zijn = wie ben je als je jouw functie naast je neer legt = vader, vriend, …???
- buitenkant: nu draait alles om ons EGO, persoonlijke ervaringen, zoektocht, wie/wat je bent in de maatschappij

b. Wordt wie je was (voordat je ego werd opgebouwd) dmv zelfonderzoek
Blijf trouw aan jezelf, dit geeft je
- blijvende vreugde
- innerlijke vrede
- ruimte om van jezelf te houden = basis om van anderen te houden

c. Hart = centrum van het lichaam = zetel van de ziel
Mannen leven te weinig uit het hart, te veel uit het hoofd.
Is het hart ziek dan verhardt de man, hij verliest de band met de wereld en de mensen om zich heen. Hij verschanst zich achter de muren van zijn bolwerk.
+ actie = macht in dienst van het hart
- actie = macht in dienst van het ego

Emoties = de motor achter alle beweging
> door een emotie ben je uit evenwicht, je neemt actie waardoor je de balans kan herstellen
> emoties willen niet besproken worden, wel beleefd
> pas nadat je een emotie hebt toegelaten/doorvoeld, kan je ervan leren, waarna ze vanzelf wegebben

Onaangename emoties kunnen een onderliggende kwaliteit naar boven brengen:
- boosheid > stuurkracht
- angst > alertheid
- twijfel > weloverwogenheid
- miskenning > kans op ontplooien
- jaloezie > vertelt wat je het liefste in je leven wenst
- wraakgevoelens > geven kans op eerherstel
- egoisme  > aandacht op je te vestigen

Emoties onderdrukken brengt de mens in conflict met zichzelf en dus ook de ander

Sluit vriendschap met je gevreesde emoties, dit leidt tot inzicht, bevrijding en verandering.

Sommigen zien/gebruiken liefde als een mengeling van eigenbelang, genegenheid, comfort, bevestiging, gezelschap, ijdelheid. Zij noemen het liefde maar ze hebben je klem gezet.

Empathie is de sleutel voor liefhebben.
Ware liefde bestaat wanneer je werkelijk en onbaatzuchtig interesse hebt in de ander.

c. Man uit zich in archetype van:
- wildeman = passie = oerkracht
- koning = compassie = wijsheid

Een evenwichtig man luistert naar de passie en compassie van zijn hart > positieve energie:
- aanhankelijkheid wordt liefde
- overmoed wordt daadkracht
- agressie wordt assertiviteit

d. Accepteer het leven met zijn mooie en moeilijke kanten. Dit is de kiem voor vergeving = begint met het begrijpen = met mededogen naar de ander kijken

Alles in dit universum is alles energie zelfs gedachten, dus alles is met elkaar verbonden en oefent invloed op elkaar uit
-Religie/spiritualiteit gaat over wat je denkt dat de bedoeling van het leven is en hoe je het leven interpreteert. Spiritualiteit is de verinnerlijking van religie, het eigen maken van mystieke gevoelens.

-Wetenschap wil de verschijningsvormen van het leven in kaart brengen en doorgronden


e. als we doen identificeren we ons met ons doen, en vervreemden we van onszelf.
 Niks doen is belangrijk dan is je diepste identiteit je zijn, want je bent wat je bent
mancave = lege ruimte om niks te doen, niks te hoeven, enkel maar te zijn
> thuis = waar kwetsbaarheid en openheid een kans krijgen
> een mens moet kiezen, de belangrijkste  keuze is deze van het hart
> vertrouwen = jezelf relativeren = beseffen dat het niet erg te vallen is


> Wees je bewust van de elementen:
- lucht = element van inspiratie en denkvermogen
- vuur = element van passie en transformatie
- water = element van emoties
- aarde = element van daadkracht en manifestatie
- geest = element van het ongrijpbare maar toch aanwezige


vb werk > middel om mens te kunnen zijn

vb stress = als je hier bent en daar wil zijn = ontstaat  door onvervuld verlangen- twijfel 
> de weerstand tegen twijfel komt voort uit de angst voor chaos.


Er zijn 2 soorten mensen:
- zij die chaos vertrouwen > ontwricht, verandering
- zij die orde vertrouwen > bestendigd, overzicht

De orde is echter maar schijn want alles veranderd voortdurend. Het leven kenmerkt zich door beweeglijkheid tussen uitersten. Er bestaat enkel een dynamisch evenwicht. We moeten leren leven met onzekerheid en twijfel.Geluk is het bijproduct wanneer je bereid bent je te verwonderen

bottom of page